Rok akademicki 2013/2014

Studia podyplomowe w zakresie przetwarzania, zarządzania i statystycznej analizy danych

Studia podyplomowe w zakresie przetwarzania, zarządzania i statystycznej analizy danych wychodzą naprzeciw dynamicznym zmianom otoczenia społeczno-gospodarczego. Słuchacze studiów zdobędą przekrojową wiedzę z szeroko pojętego zagadnienia analizowania danych. Główny nacisk zostanie położony na zastosowanie ogólnie dostępnych jak i wysokospecjalistycznych narzędzi komputerowych ułatwiających analizę danych. Program studiów obejmuje łącznie 240 godzin, w tym aż 190 godzin laboratoryjnych w pracowniach komputerowych. Słuchacze zdobędą umiejętność formułowania i rozwiązania problemów analitycznych z wykorzystaniem takich narzędzi jak Statistica, SPSS, MatLab, Aphelion, MS Excel, MS Access oraz wysoce specjalistycznego oprogramowania Statistica Data Miner i MatLab Image Processing Toolbox. Słuchacze zapoznają się z aktualnymi metodami administrowania danych, przetwarzania obrazów, ochrony danych oraz zastosowania sztucznej inteligencji. Ponadto w programie zajęć przewidziane są wykłady specjalistów-praktyków z analizy danych oraz zajęcia z podstaw przedsiębiorczości dla branży IT. Tematyka studiów obejmuje następujące tematy:

 • zarządzanie zbiorami danych,
 • przygotowanie danych na potrzeby analizy statystycznej,
 • statystykę opisową z elementami analizy regresji,
 • zaawansowane techniki analizy obrazów,
 • wnioskowanie statystyczne,
 • wybrane metody prognozowania,
 • analizę szeregów czasowych,
 • wielowymiarową analizę danych ,
 • data mining,
 • zastosowanie sztucznej inteligencji w analizie danych,
 • wprowadzenie do analizy obrazów,
 • zaawansowane techniki analizy obrazów,
 • systemy informacji przestrzennej,
 • zarządzanie i administrowanie bazami danych,
 • podstawy przedsiębiorczości dla branży IT.

Treści zajęć

Plan studiów

Informacje organizacyjne

Harmonogram zjazdów sem 1

Harmonogram zjazdów sem 2

Kurs dokształcający w zakresie zaawansowanych metod tworzenia stron www (XI-XII 2013)

Kurs w zakresie zaawansowanych metod tworzenia stron www ma na celu przygotowanie słuchaczy do tworzenia witryn WWW oraz wykształcenia umiejętności wykorzystywania środków i metod tworzenia dynamicznych stron WWW w pracy zawodowej. Program kursu obejmuje łącznie 90 godzin zajęć, w tym 30 godzin z wykorzystaniem nowoczesnej platformy e-learningowej. Absolwent nabędzie wiedzę i umiejętności z zakresu przygotowania stron WWW, generowania elementów grafiki komputerowej, tworzenia i wykorzystywania baz danych, publikowania witryn i administrowania aplikacją. Tematyka zajęć obejmuje takie zagadnienia jak języki XHTML i CSS, JavaScript i biblioteki jQuery, grafika komputerowa na potrzeby WWW. W ramach kursu uczestnicy odbędą zajęcia z podstaw przedsiębiorczości dla branży IT.

Treści zajęć

Plan zajęć

Informacje organizacyjne

Harmonogram zajęć

Kurs dokształcający w zakresie zaawansowanych technologii tworzenia aplikacji webowych (I-II 2014)

Kurs w zakresie zaawansowanych technologii tworzenia aplikacji webowych ma na celu przygotowanie słuchaczy do wykorzystania w pracy zawodowej umiejętności tworzenia aplikacji internetowych. Program kursu obejmuje łącznie 90 godzin zajęć, w tym 30 godzin z wykorzystaniem nowoczesnej platformy e-learningowej. Tematyka zajęć dotyczy zagadnień związanych z językami XHTML/CSS, językiem PHP, frameworkiem Symfony, JavaScript i biblioteką jQuery, technologią Ajax, tworzeniem własnych komponentów i walidatorów, bibliotekami komponentów gotowych, mechanizmem JPA. W ramach kursu uczestnicy odbędą zajęcia z podstaw przedsiębiorczości dla branży IT.

Treści zajęć

Plan zajęć

Informacje organizacyjne

Harmonogram zajęć

Kurs dokształcający w zakresie zaawansowanych metod komputerowej analizy danych (III-IV 2014)

Kurs w zakresie komputerowej analizy danych ma na celu wykształcenie umiejętności gromadzenia, przetwarzania i analizy danych z wykorzystaniem pakietów statystycznych i programów do analizy danych cyfrowych. Program kursu obejmuje łącznie 90 godzin zajęć, w tym 30 godzin z wykorzystaniem nowoczesnej platformy e-learningowej. Zajęcia podzielone będą na konwersatoria oraz ćwiczenia prowadzone w salach laboratoryjnych i pracowniach komputerowych. Słuchacze kursu nabędą umiejętność formułowania i rozwiązywania problemów analitycznych z wykorzystaniem zaawansowanych możliwości arkusza kalkulacyjnego MS Excel oraz pakietów statycznych STATISTICA i SPSS. Zapoznają się również z nowoczesnymi metodami eksploracji i analizy danych, bazującymi na metodach sztucznej inteligencji oraz metodami analizy danych obrazowych (Aphelion, MatLab). Tematyka kursu obejmuje podstawy statystycznej analizy danych, przetwarzanie i analiza danych w MS Excel, statystyczna analizę danych, Data mining w pakiecie Statistica, metody sztucznej inteligencji oraz przetwarzanie danych obrazowych. W ramach kursu uczestnicy odbędą zajęcia z podstaw przedsiębiorczości dla branży IT. Ponadto w programie zajęć przewidziane są wykłady specjalistów-praktyków z analizy danych.

Treści zajęć

Plan zajęć

Informacje organizacyjne

Harmonogram zajęć

Kurs dokształącający w zakresie bezpieczeństwa systemów sieciowych (V-VI.2014)

Kurs w zakresie bezpieczeństwa systemów sieciowych to kurs przygotowujący do zawodowego egzaminu CCNA Security. Program kursu obejmuje łącznie 90 godzin zajęć, w tym 30 godzin z wykorzystaniem nowoczesnej platformy e-learningowej. Tematyka realizowana na zajęciach to zagrożenia w nowoczesnych sieciach komputerowych, zabezpieczenie urządzeń sieciowych, uwierzytelnianie, autoryzacja i ewidencjonowanie, technologie filtrowania ruchu sieciowego, systemy zapobiegania i wykrywania intruzów, zabezpieczenie sieci lokalnych, systemy kryptograficzne, wirtualne sieci prywatne, zarządzanie bezpieczną siecią oraz wdrażanie rozwiązań ASA w sieciach komputerowych. Ponadto w ramach kursu uczestnicy odbędą zajęcia z podstaw przedsiębiorczości dla branży IT.

Treści zajęć

Plan zajęć

Informacje organizacyjne

Harmonogram zajęć

Rok akademicki 2014/2015

Studia podyplomowe w zakresie technik internetowych i przetwarzania informacji multimedialnej

Celem Studiów podyplomowych w zakresie technik internetowych i przetwarzania informacji multimedialnej jest umożliwienie słuchaczom zdobycia umiejętności efektywnego wykorzystywania w pracy zawodowej narzędzi i technik projektowania aplikacji internatowych oraz przetwarzania informacji multimedialnej. Aby to osiągnąć opracowano program studiów o łącznej liczbie 240 godzin, w tym 60 godzin e-learningowych kładących nacisk na systematyczną pracę własną słuchacza. Absolwenci studiów będą dysponować wiedzą i umiejętnościami w zakresie projektowania interaktywnych stron WWW, tworzenia baz danych i ich wykorzystywania w aplikacjach internetowych, publikowania witryn w Internecie czy też praktycznej znajomości programów do tworzenia multimedialnych aplikacji i obróbki grafiki komputerowej. Ponadto w programie zajęć przewidziane są praktyczne warsztaty w studiu fotograficznym oraz zajęcia z podstaw przedsiębiorczości dla branży IT. W ramach programu studiów poruszane będą między innymi tematy związane z:

 • tworzeniem witryn internetowych w językach HTML/CSS,
 • podstawami programowania w języku PHP,
 • bazami danych,
 • bibliotekami MVC typu Framework (przykładowo Symfony, Zend Framework),
 • tworzeniem interaktywnych aplikacji WWW z wykorzystaniem technologii Ajax i biblioteki jQuery oraz technologii Flash,
 • grafiką komputerową,
 • animacjami internetowymi, w tym animacjami Flash,
 • administracją i publikowaniem serwisów internetowych,
 • podstawami przedsiębiorczości dla branży IT.
 • fotografią

Treści zajęć

Plan zajęć

Informacje organizacyjne

Harmonogram zjazdów sem 1

Harmonogram zjazdów sem 2

Kurs dokształcający w zakresie zaawansowanych możliwości aplikacji użytkowych (IX-X 2014)

Kurs w zakresie zaawansowanych możliwości aplikacji użytkowych umożliwia zdobycie przez słuchaczy umiejętności efektywnego wykorzystywania w pracy zawodowej pakietu oprogramowania biurowego. Aby to osiągnąć zaprojektowano program kursu o łącznej liczbie 90 godzin, w tym 30 godzin e-learningowych kładących nacisk na systematyczną pracę własną słuchacza. Absolwenci kursu będą dysponować wiedzą i umiejętnościami w zakresie doboru i wykorzystywania narzędzi do przetwarzania profesjonalnych dokumentów tekstowych, prezentacji danych tekstowych oraz multimedialnych, przetwarzania danych i przeprowadzania obliczeń oraz graficznego przedstawiania ich wyników w arkuszach kalkulacyjnych oraz praktycznej znajomości systemu obsługi relacyjnych baz danych na przykładzie Microsoft Access. W ramach programu kursu słuchacze zapoznają się z narzędziami i funkcjami, jakie oferują wybrane aplikacje pakietu Microsoft Office. Ponadto odbędą zajęcia z podstaw przedsiębiorczości dla branży IT.

Treści zajęć

Plan zajęć

Informacje organizacyjne

Harmonogram zajęć

Kurs dokształcający w zakresie programowania obiektowego w środowisku graficznym (XI-XII 2014)

Adresatami kursu są osoby pragnące posiąść umiejętność programowania obiektowego w środowisku graficznym. Równolegle słuchacze zapoznają się z tworzeniem aplikacji w języku Java (53 godziny), z wykorzystaniem środowiska NetBeans oraz z programowaniem w języku C++/C# z wykorzystaniem RAD Studio i platformy .NET (32 godziny). Program kursu obejmuje łącznie 90 godzin zajęć, w tym 30 godzin z wykorzystaniem nowoczesnej platformy e-learningowej. Po ukończeniu kursu uczestnicy będą mogli pracować jako programiści. Ponadto w ramach kursu uczestnicy odbędą zajęcia z podstaw przedsiębiorczości dla branży IT.

Treści zajęć

Plan zajęć

Informacje organizacyjne

Harmonogram zajęć

Kurs dokształcający w zakresie projektowania, zarządzania i administrowania bazami danych (II-III 2015)

Kurs w zakresie projektowania, zarządzania i administrowania bazami danych będzie się skupiał na procesie powstawania rozwiązania bazodanowego poczynając od metodologii projektowania systemów, poprzez budowę i wdrażanie transakcyjnych baz relacyjnych opartych o język zapytań SQL wraz z użyciem zaawansowanego SQL i rozszerzeń proceduralnych, aż po zagadnienie związane z mechanizmami odwzorowania obiektowo-relacyjnego (O/RM) jak i podstawy hurtowni danych oraz systemów rozproszonych. Ponadto w programie zajęć przewidziane są zajęcia z podstaw przedsiębiorczości dla branży IT. Program kursu obejmuje łącznie 90 godzin zajęć, w tym 30 godzin z wykorzystaniem nowoczesnej platformy e-learningowej.

Treści zajęć

Plan zajęć

Informacje organizacyjne

Harmonogram zajęć

Kurs dokształcający w zakresie grafiki komputerowej i animacji (IV-V 2015)

Kurs w zakresie grafiki komputerowej i animacji Celem kursu jest zapoznanie uczestników z podstawowymi oraz zaawansowanym możliwościami programów Adobe Photoshop i Adobe Flash. Program kursu obejmuje łącznie 90 godzin zajęć, w tym 30 godzin z wykorzystaniem nowoczesnej platformy e-learningowej. Szkolenie obejmuje tematykę dotyczącą edycji i przetwarzania obrazów cyfrowych, tworzenia grafiki i animacji komputerowych, opracowywania efektów specjalnych oraz elementów interaktywnych. Omówione zostaną zagadnienia związane z przygotowania projektów do druku i publikacji w Internecie. W ramach kursu uczestnicy odbędą warsztaty fotograficzne z zawodowym fotografem oraz zajęcia z podstaw przedsiębiorczości dla branży IT.

Treści zajęć

Plan zajęć

Informacje organizacyjne

Harmonogram zajęć

Na skróty

Rekrutacja
Aktualności
Materiały do zajęć

Rekrutacja

Uniwersyteckie Centrum Studiów Podyplomowych i Doskonalenia Zawodowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II Al. Racławickie 14 20-950 Lublin Kolegium Jana Pawła II, C-313, C-314, C-316 tel.: 81 445 39 96 fax: 81 445 39 97 e-mail: centrumsp@kul.pl

Biuro projektu

Dział Obsługi Badań i Rozwoju Uniwersytetu Sekcja Funduszy Strukturalnych Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Al. Racławickie 14 20-950 Lublin tel.: 81 445 39 85 fax: 81 445 41 65 e-mail: nowaoferta@kul.lublin.pl

Miejsce zajęć

Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II ul. Konstantynów 1 H 20-708 Lublin